Gegevensbescherming

1.  Privacyverklaring
sia Abrasives Industries AG (hierna „sia Abrasives” of „Wij” of „Ons” genoemd) verheugt zich over uw bezoek aan onze internetpagina's en mobiele applicaties (samen ook „onlineaanbod” genoemd) en over uw belangstelling voor onze onderneming en onze producten.

2.  sia Abrasives respecteert uw privacy
De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens is onze eerste zorg en hier houden wij ook rekening mee bij onze bedrijfsprocessen. Wij verwerken persoonsgegevens die wij bij uw bezoek aan ons onlineaanbod hebben verzameld op vertrouwelijke wijze en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging zijn een integraal onderdeel van ons ondernemingsbeleid.

3.  Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens is sia Abrasives Industries AG; uitzonderingen worden in deze privacyverklaring toegelicht.

Onze contactgegevens zijn de volgende:
sia Abrasives Industries AG
Mühlewiesenstrasse 20, 8501 Frauenfeld, Zwitserland
E-mail: communications@sia-abrasives.com
Telefoon: +41 52 724 41 11


4.  Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

4.1  Verwerkte gegevenscategorieën

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

 • plannings- en besturingsgegevens
 • bewegingsgegevens

4.2  Principes

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contract-, boekings- en afrekeningsgegevens die uitdrukking zijn van de identiteit van een persoon.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (inclusief IP-adressen) alleen als hiervoor een wettelijke rechtsgrond bestaat of als u ons hiervoor, bijv. in het kader van een registratie, toestemming hebt gegeven.

4.3  Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

 • Beschikbaarstelling van de beelddatabase van sia Abrasives (rechtsgrond: contractnakoming. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden.)
 • Voor de opsporing van storingen en om veiligheidsredenen
  (rechtsgronden: nakoming van onze wettelijke verplichtingen op het gebied van gegevensbeveiliging en een gerechtvaardigd belang bij het verhelpen van storingen en de betrouwbaarheid van ons aanbod).
 • Eigen en externe reclame, marktonderzoek en bereikmeting voor zover wettelijk is toegestaan of op basis van een toestemming (rechtsgrond: toestemming/gerechtvaardigd belang van onze kant bij direct marketing, zolang dit gebeurt in overeenstemming met de vereisten inzake de gegevensbescherming en het mededingingsrecht).
 • Product- of klantenenquêtes per post of e-mail (rechtsgrond: gerechtvaardigd belang bij de verbetering van de producten/diensten).
  Opmerking: als wij voor enquêtes een marktonderzoeksbureau inschakelen, handelt dit bureau uitsluitend in opdracht van ons en volgens onze instructies.
 • Handhaving en verdediging van onze rechten
  (rechtsgrond: gerechtvaardigd belang van onze kant bij de handhaving en verdediging van onze rechten).

4.  Registratie
Voor zover u gebruik wilt maken van diensten waarvoor een contract moet worden afgesloten, verzoeken wij u zich te registreren. In het kader van de registratie verzamelen wij de voor de contractafsluiting en -nakoming vereiste persoonsgegevens (bijv. voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres en evt. gegevens over de gewenste betaalwijze of over de rekeninghouder) en evt. andere gegevens op vrijwillige basis. Verplichte gegevens markeren we met een *.

4.5  Logbestanden
Bij elk gebruik van internet wordt er door uw internetbrowser automatisch bepaalde Informatie doorgegeven en door ons opgeslagen in zogenaamde logbestanden.

De logbestanden worden door ons voor de opsporing van storingen en om veiligheidsredenen (bijv. voor de opheldering van aanvalspogingen) gedurende 7 dagen opgeslagen en daarna verwijderd. Logbestanden die voor bewijsdoeleinden langer moeten blijven bewaard, worden niet verwijderd tot het desbetreffende incident definitief is opgehelderd en kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksinstanties.

Logbestanden worden (zonder of zonder volledig IP-adres) ook gebruikt voor analysedoeleinden onder de voorwaarden van paragraaf „Reclame en/of marktonderzoek (inclusief webanalyse, zonder klantenenquêtes)”. In de logbestanden wordt in het bijzonder de volgende informatie opgeslagen:

 • IP-adres (internetprotocoladres) van het eindapparaat van waaraf toegang wordt verkregen tot het onlineaanbod;
 • internetadres van de website van waaruit het onlineaanbod is opgevraagd (zgn. bron- of verwijzer-URL);
 • naam van de serviceprovider via welke de toegang tot het onlineaanbod plaatsvindt;
 • naam van de opgevraagde bestanden of informatie;
 • datum, tijd en duur van de opvraging;
 • verzonden gegevenshoeveelheid;
 • besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser inclusief geïnstalleerde add-ons (bijv. voor de Flash Player);
 • http-statuscode (bijv. „Aanvraag geslaagd” of „aangevraagd bestand niet gevonden”).

4.6  Kinderen
Dit onlineaanbod is niet gericht op kinderen die jonger zijn dan 16 jaar.

4.7  Doorgifte van gegevens aan andere verantwoordelijken
Uw persoonsgegevens worden door ons in principe alleen doorgegeven aan andere verantwoordelijken, voor zover dit noodzakelijk is voor de contractnakoming, wij of derden een gerechtvaardigd belang hebben bij de doorgifte van de gegevens of u hiervoor toestemming hebt gegeven. Nadere bijzonderheden over de rechtsgronden kunt u vinden in de paragraaf over verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden. Derden kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn. Voor zover gegevens aan derden worden doorgegeven op grond van een gerechtvaardigd belang, wordt dit in deze privacyverklaring nader toegelicht.

Bovendien kunnen gegevens worden doorgegeven aan andere verantwoordelijken, voor zover wij hiertoe op grond van wettelijke bepalingen of een afdwingbare overheidsbeschikking of gerechtelijk bevel zijn verplicht.

4.7.1  Dienstverleners (algemeen)
Wij geven opdrachten zoals programmering, datahosting en hotlinediensten aan externe dienstverleners. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en controleren hen regelmatig, in het bijzonder hun zorgvuldige omgang met en de beveiliging van de bij hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners worden door ons verplicht tot geheimhouding en de naleving van de wettelijke voorschriften. Dienstverleners kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn.

4.8  Doorgifte aan ontvangers buiten de EER
Wij kunnen persoonsgegevens ook doorgeven aan ontvangers die hun hoofdkantoor buiten de EER in zogenaamde derde landen hebben. In dat geval zorgen wij er vóór de doorgifte voor dat de ontvanger een adequaat niveau van gegevensbescherming heeft of dat u toestemming hebt gegeven voor de doorgifte.

U kunt bij ons een overzicht krijgen van de ontvangers in derde landen en een kopie van de concreet overeengekomen bepalingen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Gebruik hiervoor de gegevens in paragraaf Contact.

4.9  Duur van de opslag; bewaartermijnen
Wij slaan uw gegevens in principe net zolang op als voor het uitbrengen van ons onlineaanbod en de daaraan gerelateerde diensten nodig is of als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verdere opslag (zo kunnen wij bijv. ook na de nakoming van een contract nog een gerechtvaardigd belang hebben bij marketing per post of e-mail). In alle andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens met uitzondering van de gegevens die wij opgeslagen moeten houden om onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen (zo zijn wij bijv. vanwege fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen verplicht om documenten zoals contracten en facturen gedurende een bepaalde tijd ter beschikking te houden).

5.  Gebruik van cookies
In het kader van de beschikbaarstelling van ons onlineaanbod kunnen cookies en trackingmechanismen worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een onlineaanbod op uw computer kunnen worden opgeslagen. Tracking is mogelijk met de toepassing van verschillende technologieën. Wij verwerken informatie met name in het kader van de pixeltechnologie of de logbestandsanalyse.

5.1  Categorieën
Wij maken onderscheid tussen cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor de technische functies van het onlineaanbod en cookies en trackingmechanismen die niet absoluut noodzakelijk zijn voor de technische functies van het onlineaanbod.
Het gebruik van het online-aanbod is gewoonlijk mogelijk zonder cookies die niet voor technische doeleinden dienen.

5.1.1  Technisch noodzakelijke cookies
Met technisch noodzakelijke cookies bedoelen wij cookies zonder welke de technische beschikbaarstelling van het onlineaanbod niet kan worden gegarandeerd. Hieronder vallen bijv. cookies die gegevens opslaan om de probleemloze weergave van video- of audiocontent te garanderen.

Deze cookies worden aan het einde van uw bezoek verwijderd.

 

 

5.1.2  Technisch niet-noodzakelijke cookies en trackingmechanismen

Deze cookies en trackingmechanismen gebruiken we alleen als u ons hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven. Een uitzondering hierop is de cookie die de huidige status van uw privacyinstelling opslaat (selectiecookie). Deze wordt op grond van een gerechtvaardigd belang geplaatst.

Wij delen deze cookies en trackingmechanismen in twee subcategorieën in:

5.2  Comfortcookies
Deze cookies vergemakkelijken het gebruik en maken zo een comfortabeler surfen op ons onlineaanbod mogelijk; zo kunnen bijv. uw taalinstellingen in deze cookies worden opgeslagen.

5.3  Marketingcookies en trackingmechanismen

Algemeen

Het gebruik van marketingcookies en trackingmechanismen stelt ons en onze partners in staat om u op basis van een analyse van uw gebruiksgedrag op uw interesse gebaseerde aanbiedingen te doen:
- Statistiek:

Met behulp van statistische tools meten we bijv. het aantal opgevraagde pagina's.

- Conversietracking:

Onze conversietrackingpartners plaatsen een cookie op uw computer („conversiecookie”) als u op onze website bent terechtgekomen via een advertentie van de desbetreffende partner. Deze cookies verliezen doorgaans hun geldigheid na 30 dagen. Als u bepaalde pagina's van ons bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en de desbetreffende conversietrackingpartner herkennen dat een bepaalde gebruiker op de advertentie heeft geklikt en zo naar onze website is doorgestuurd. Dit kan ook apparaatoverkoepelend plaatsvinden. De informatie die met behulp van de conversiecookie is verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren en om het totaalaantal gebruikers te registreren dat op de desbetreffende advertentie heeft geklikt en naar een pagina met een tag voor conversietracking is geleid.

- Retargeting:

Deze tools maken gebruiksprofielen aan met behulp van reclamecookies of reclamecookies van derden, zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen die ook pixels of trackingpixels worden genoemd) of met behulp van vergelijkbare technologieën. Deze worden gebruikt voor de op interesse gebaseerde reclame en om de frequentie waarmee de gebruiker bepaalde advertenties ziet, te beïnvloeden. Verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens in verband met de tools is de desbetreffende aanbieder. De aanbieders van de tools kunnen informatie over de bovengenoemde doeleinden ook aan derden doorgeven. Houd u in dit verband aan de privacyverklaring van de desbetreffende aanbieder.

Houd er rekening mee dat uw gegevens bij gebruik van de tools kunnen worden doorgegeven aan ontvangers buiten de EER die geen adequaat niveau van gegevensbescherming hebben conform de AVG (bijv. VS). Nadere bijzonderheden hierover vindt u bij de volgende omschrijving van de afzonderlijke marketingtools.

5.3.1  Google Analytics

Naam: Google Analytics

Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Functie: gebruikersgedrag analyseren (opgevraagde pagina's, aantal bezoekers en bezoeken, downloads), aanmaak van pseudonieme gebruikersprofielen aan de hand van apparaatoverkoepelende informatie van ingelogde Google-gebruikers (cross-device-tracking), completering van pseudonieme gebruikersgegevens met doelgroepspecifieke informatie die door Google wordt verstrekt, retargeting, UX-testen, conversietracking en retargeting in combinatie met Google Ads

 

5.3.2  Tealium 

Naam: Tealium

Aanbieder: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121

Functie: Beheer van websitetags via een interface, integratie van programmacodes in onze websites

 

5.4  Beheer van cookies en trackingmechanismen

In de browser en/of in onze privacyinstellingen kunt u uw cookie- en trackingmechanisme-instellingen beheren:

Opmerking: de door u gemaakte instellingen hebben alleen betrekking op de gebruikte browser.

5.4.1  Alle cookies uitschakelen

Als u alle cookies wilt uitschakelen, gaat u naar uw browserinstellingen en deactiveert u de plaatsing van cookies. Houd er rekening mee dat hierdoor de functionaliteit van de website kan worden verminderd.

 

5.4.2  Beheer van uw instellingen m.b.t. technisch niet-noodzakelijke cookies en trackingmechanismen

Als u onze internetpagina's bezoekt, wordt u in een cookielaag gevraagd of u ons toestemming geeft voor het gebruik van comfortcookies en marketingcookies of trackingmechanismen.
In onze privacyinstellingen kunt u al gegeven toestemmingen voor de toekomst intrekken of ons ook op een later tijdstip toestemming geven.

 

6.  Externe links

Ons onlineaanbod kan links naar internetpagina's van derden, aanbieders die niet aan ons zijn gelieerd, bevatten. Als u op de link hebt geklikt, hebben wij geen invloed meer op de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens die door het klikken op de link aan derden worden doorgegeven (zoals het IP-adres of de URL van de pagina waarop de link zich bevindt) omdat het gedrag van derden natuurlijk buiten onze controle valt. Voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door derden nemen wij geen verantwoordelijkheid.

7.  Veiligheid
Onze medewerkers en de dienstverlenende ondernemingen die handelen in opdracht van ons zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Wij nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te garanderen en om uw door ons beheerde gegevens in het bijzonder te beschermen tegen de risico's van onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of onbevoegde openbaarmaking of onbevoegde toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

8.  Rechten van de gebruikers
Gebruik voor de handhaving van uw rechten de gegevens in paragraaf Contact. Zorg er daarbij voor dat wij eenduidig kunnen identificeren wie u bent.

8.1  Informatierecht:
U hebt het recht om door ons geïnformeerd te worden over de verwerking van uw gegevens. Hiervoor kunt u zich beroepen op uw recht op informatie over de persoonsgegevens die wij van u verwerken. 

8.2  Recht op rectificatie en verwijdering: 
U kunt van ons verlangen dat wij onjuiste gegevens rectificeren. Voor zover aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan, kunt u de aanvulling of verwijdering van uw gegevens verlangen.  
Dit geldt niet voor gegevens die nodig zijn voor afrekenings- en boekhoudingsdoeleinden of waarop de wettelijke bewaarplicht van toepassing is. Voor zover de toegang tot dergelijke gegevens niet nodig is, wordt de verwerking daarvan echter beperkt (zie hierna).

8.3  Beperking van de verwerking:
U kunt van ons – voor zover aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan – verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken. 

8.4  Overdraagbaarheid van gegevens
Voor zover aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan, kunt u verlangen dat u gegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat krijgt toegezonden of - voor zover technisch mogelijk - dat de gegevens aan een derde worden doorgegeven.

8.5  Bezwaar tegen direct marketing:
U kunt bovendien te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden („Bezwaar tegen reclames”. Houd er rekening mee dat er om organisatorische redenen een overlapping kan optreden tussen uw herroeping en het gebruik van uw gegevens in het kader van een reeds lopende campagne.

8.6  Bezwaar tegen gegevensverwerking bij de rechtsgrond „gerechtvaardigd belang”:
Bovendien hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking door ons, voor zover dit berust op de rechtsgrond „gerechtvaardigd belang”. Wij zullen de verwerking van uw gegevens dan staken, tenzij wij – volgens de wettelijke voorschriften – kunnen aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw rechten.

8.7  Intrekking van de toestemming:
Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde voor de toekomst intrekken. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot het moment waarop u uw toestemming intrekt, blijft hierdoor onverlet.

9.  Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt zich hiervoor wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit waaronder uw woonplaats ressorteert of tot de gegevensbeschermingsautoriteit waaronder wij ressorteren.

Dat is:

Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter

Huisadres:

Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter

Feldeggweg 1
CH - 3003 Bern
ZWITSERLAND
Tel.: +41 (0) 58 462 43 95
Fax: +41 (0) 58 465 99 96

10.  Wijziging van de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om onze maatregelen op het gebied van gegevensbeveiliging en -bescherming te wijzigen, voor zover dit vanwege de technische ontwikkeling nodig is. In dergelijke gevallen zullen wij ook onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Neem daarom altijd de actuele versie van onze privacyverklaring in acht.

11.  Contact
Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons bereiken op het in paragraaf 'Verantwoordelijke' opgegeven adres.


Gebruik voor handhaving van uw rechten de volgende link:

https://request.privacy-bosch.com/

 

Gebruik voor het melden van voorvallen m.b.t. gegevensbescherming de volgende link:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Als u suggesties wilt doen of een bezwaar/klacht wilt indienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, adviseren wij u contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)

Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart

DUITSLAND

of

mailto: DPO@bosch.com

Versie: 18-11-2020 / ath