Skip to main content

Privacyverklaring

sia Abrasives Industries AG (hierna genoemd 'sia Abrasives' resp. 'wij' of 'ons') verheugt zich over uw bezoek aan onze internetpagina's en mobiele applicaties (samen ook 'online-aanbod' genoemd) en over uw belangstelling voor onze onderneming en onze producten.

sia Abrasives respecteert uw privacy
De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens vinden wij een belangrijk thema, dat wij in onze bedrijfsprocessen dan ook in aanmerking nemen. Wij verwerken persoonsgegevens die bij uw bezoek aan ons online-aanbod worden verzameld, vertrouwelijk en uitsluitend volgens de wettelijke bepalingen.

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging zijn een integraal onderdeel van ons ondernemingsbeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens is sia Abrasives; Uitzonderingen worden in deze privacyverklaring toegelicht.

Onze contactgegevens luiden als volgt: sia Abrasives Industries AG, Mühlewiesenstrasse 20, 8501 Frauenfeld, Schweiz, communications@sia-abrasives.com.


Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens
Verwerkte gegevenscategorieën
De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

 • communicatiegegevens (bijv. naam, telefoon, e-mail, adres, IP-adres)

Principes
Persoonsgegevens omvatten alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contract-, boekings- en afrekeningsgegevens die uitdrukking zijn van de identiteit van een persoon.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (met inbegrip van IP-adressen) alleen, als hiervoor een wettelijke rechtsgrond bestaat of u ons hiervoor, bijv. in het kader van een registratie, uw toestemming hebt gegeven.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden
Wij en dienstverleners die wij hiervoor opdracht geven, verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

 • Voor het opsporen van storingen en uit veiligheidsoverwegingen
  (rechtsgronden: nakoming van onze wettelijke verplichtingen op het gebied van de gegevensbeveiliging en een gerechtvaardigd belang bij het verhelpen van storingen en de betrouwbaarheid van ons aanbod).
 • Product- resp. klantenenquêtes per e-mail of telefoon, voor zover u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd
  (rechtsgrond: toestemming).
  Opmerking: Als wij voor enquêtes een marktonderzoeksbureau inschakelen, handelt dit uitsluitend in opdracht van ons en volgens onze instructies.
 • Handhaving en verdediging van onze rechten
  (rechtsgrond: gerechtvaardigd belang onzerzijds bij het handhaven en het verdedigen van onze rechten).

Registratie
Voor zover u gebruik wilt maken van diensten waarvoor een overeenkomst moet worden afgesloten, verzoeken wij u zich te registreren. In het kader van de registratie verzamelen wij de voor de afsluiting en uitvoering van de overeenkomst vereiste persoonsgegevens (bijv. voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres en evt. gegevens over de gewenste betaalwijze resp. de rekeninghouder) en evt. verdere gegevens op vrijwillige basis. Verplichte gegevens markeren we met een *.

Log-bestanden
Telkens wanneer u internet gebruikt, wordt er door uw internetbrowser automatisch bepaalde informatie doorgegeven en door ons opgeslagen in zogenaamde log-bestanden.

Om storingen te kunnen opsporen en uit veiligheidsoverwegingen (bijv. voor het onderzoeken van aanvalspogingen) worden deze log-bestanden door ons voor korte tijd bewaard en daarna weer gewist. Log-bestanden die voor bewijsdoeleinden langer bewaard moeten blijven, worden niet gewist tot het betreffende incident definitief is opgehelderd en kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksinstanties.

Log-bestanden (zonder resp. zonder volledig IP-adres) worden ook gebruikt voor analysedoeleinden; zie hiervoor de paragraaf over webanalyse.

In de log-bestanden wordt in het bijzonder de volgende informatie opgeslagen:

 • IP-adres (internetprotocol-adres) van het eindapparaat van waaraf toegang wordt verkregen tot het online-aanbod;
 • internetadres van de website van waaruit het online-aanbod is opgevraagd (zgn. bron- of referrer-URL);
 • naam van de serviceprovider via welke er toegang wordt verkregen tot het online-aanbod;
 • naam van de opgevraagde bestanden resp. informatie;
 • datum, tijd en duur van het opvragen;
 • verzonden gegevenshoeveelheid;
 • besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser met inbegrip van geïnstalleerde add-ons (bijv. voor de Flash Player);
 • http-statuscode (bijv. 'aanvraag geslaagd' of 'opgevraagd bestand niet gevonden').

Kinderen
Dit online-aanbod is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar.


Doorgeven van gegevens
Doorgeven van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken
Uw persoonsgegevens worden door ons principieel alleen doorgegeven aan andere verwerkingsverantwoordelijken, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, wij of de derden een gerechtvaardigd belang hebben bij het doorgeven van de gegevens of u hiervoor toestemming hebt gegeven. Nadere bijzonderheden over de rechtsgronden kunt u vinden in de paragraaf over verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden. Derden kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn. Voor zover gegevens aan derden worden doorgegeven op grond van een gerechtvaardigd belang, wordt dit in deze privacyverklaring nader toegelicht.

Bovendien kunnen gegevens worden doorgegeven aan andere verwerkingsverantwoordelijken, voor zover wij hiertoe op grond van wettelijke bepalingen of een afdwingbare overheidsbeschikking resp. gerechtelijk bevel verplicht zijn.

Dienstverleners (algemeen)
Wij geven opdrachten zoals verkoop- en marketingdiensten, contractmanagement, betalingsafwikkeling, programmering, datahosting en hotline-diensten in opdracht aan externe dienstverleners. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en controleren hen regelmatig, in het bijzonder met betrekking tot het zorgvuldig omgaan met en beveiligen van de bij hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners worden door ons verplicht tot vertrouwelijkheid en naleving van de wettelijke voorschriften. Dienstverleners kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn.

Duur van de opslag; bewaartermijnen
Wij slaan uw gegevens principieel zolang op als voor het uitbrengen van ons online-aanbod en de daaraan gerelateerde diensten nodig is resp. als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij verdere opslag (zo kunnen wij bijv. ook na uitvoering van een overeenkomst nog een gerechtvaardigd belang hebben bij marketing per post). In allen andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens met uitzondering van gegevens die wij opgeslagen moeten houden om onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen (zo zijn wij bijv. vanwege fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen verplicht om documenten zoals overeenkomsten en facturen gedurende een bepaalde tijd ter beschikking te houden).


Gebruik van cookies
Algemeen
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van een online-aanbod op uw computer worden opgeslagen. Als u dit online-aanbod opnieuw opvraagt, stuurt uw browser de inhoud van het cookie terug naar de betreffende aanbieder, zodat deze uw eindapparaat kan herkennen. Het uitlezen van cookies stelt ons in staat om ons online-aanbod te optimaliseren en u het gebruik ervan gemakkelijker te maken.

Cookies uitschakelen en verwijderen
Als u onze internetpagina's bezoekt, wordt u in een cookie-layer pop-up gevraagd of u akkoord gaat met de cookies die op onze pagina worden geplaatst, of dat u deze in de instellingen wilt uitschakelen.

Als u ervoor kiest om de cookies niet toe te staan, wordt er in uw browser een opt-out-cookie geplaatst. Dit cookie dient uitsluitend voor de toewijzing van uw bezwaar. Het uitschakelen van cookies kan wel tot gevolg hebben, dat bepaalde functies van onze internetpagina's u niet meer ter beschikking staan. Houd er rekening mee dat een opt-out-cookie op technische gronden alleen gebruikt kan worden voor de browser van waaruit het is geplaatst. Als u de cookies verwijdert of een andere browser resp. een ander eindapparaat gaat gebruiken, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.

Deze instellingsmogelijkheid heeft geen invloed op cookies die tijdens uw bezoek door andere aanbieders zijn geplaatst op internetpagina's van derden.

Via uw browser kunt u echter alle cookies te allen tijden verwijderen. Meer informatie hierover kunt u vinden met de helpfuncties van uw browser. Ook dit kan evenwel tot gevolg hebben dat bepaalde functies u niet meer ter beschikking staan.

Bovendien bestaat de mogelijkheid om het gebruik van cookies door derden te beheren en te deactiveren via de volgende website:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.

Deze website wordt niet door ons geëxploiteerd, zodat wij er niet voor verantwoordelijk zijn en geen invloed hebben op de content en beschikbaarheid ervan.

Overzicht van de door ons gebruikte cookies
In deze paragraaf vindt u een overzicht van de door ons gebruikte cookies.

Beslist noodzakelijke cookies
Bepaalde cookies zijn noodzakelijk om ons online-aanbod op een betrouwbare manier ter beschikking te kunnen stellen. In deze categorie vallen bijv.:

 • cookies die bedoeld zijn voor die identificatie resp. authenticatie van onze gebruikers;
 • cookies die bepaalde gebruikersgegevens (bijv. de inhoud van een winkelwagen of een online-formulier) tijdelijk opslaan;
 • cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren (bijv. zoek- of taalinstellingen) opslaan;
 • cookies die gegevens opslaan om een storingsvrije weergave van video- resp. audiocontent te waarborgen.

Webanalyse
Om ons online-aanbod gebruiksvriendelijker te kunnen maken en om bereiksmetingen en marktonderzoek te kunnen doen, hebben we statistische informatie nodig over het gebruik van dit aanbod.

Voor dit doel maken we gebruik van de in deze paragraaf beschreven webanalyse-pools.

De door deze tools met behulp van analyse-cookies of de analyse van de log-bestanden gemaakte gebruiksprofielen worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens. De tools gebruiken IP-adressen van de gebruikers helemaal niet of verkorten deze direct na het verzamelen van de betreffende gegevens.

De aanbieders van de tools verwerken gegevens uitsluitend als verwerker volgens onze instructies en niet voor eigen doeleinden.

Hieronder vindt u bij iedere tool informatie over de betreffende aanbieder en over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen de verzameling en verwerking van gegevens door de tool.

Bij tools die werken met opt-out-cookies, moet u er rekening mee houden dat de opt-out-functie apparaat- resp. browsergerelateerd is en principieel uitsluitend geldt voor het op het moment gebruikte eindapparaat resp. de gebruikte browser. Als u verschillende eindapparaten resp. browsers gebruikt, moet u de opt-out op ieder eindapparaat en voor iedere gebruikte browser afzonderlijk instellen.

Bovendien kunt u het aanmaken van gebruiksprofielen ook definitief voorkomen door het gebruik van cookies helemaal te deactiveren; zie hiervoor de paragraaf Cookies uitschakelen en verwijderen.

Social plugins
Wij gebruiken in ons online-aanbod zogenaamde social plugins van verschillende sociale netwerken; deze worden in deze paragraaf nader beschreven.

Bij gebruik van de plugins maakt uw internetbrowser een directe verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk. Hierdoor ontvangt de aanbieder van dat netwerk de informatie dat uw internetbrowser de betreffende pagina van ons online-aanbod heeft opgevraagd, ook als u geen gebruikersaccount bij de betreffende aanbieder hebt of hier op dat moment niet bent ingelogd. Hierbij worden er door uw internetbrowser log-bestanden (met inbegrip van het IP-adres) verstuurd naar een server van de aanbieder en worden deze bestanden evt. op de betreffende server opgeslagen. De aanbieder kan buiten de EU resp. de EER gevestigd zijn resp. de betreffende server kan zich buiten de EU resp. de EER bevinden (bijv. in de VS).

De plugins zijn uitbreidingen van de aanbieders van de sociale netwerken. Wij hebben dus geen invloed op de omvang van de gegevens die via deze plugins door de aanbieders van de sociale netwerken worden verzameld en opgeslagen.

Voor welk doel en in welke omvang er door een sociaal netwerk gegevens worden verzameld, hoe deze gegevens verder worden verwerkt en gebruikt, wat uw rechten met betrekking hiertoe zijn en welke instellingsmogelijkheden u hebt om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in de privacyverklaring van het betreffende sociale netwerk.

Als u niet wilt dat de aanbieders van sociale netwerken via dit online-aanbod gegevens ontvangen en evt. opslaan resp. verwerken, moet u de betreffende plugins niet gebruiken.

Plugins van Facebook
Facebook wordt op www.facebook.com geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS, en op www.facebook.de door Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland ('Facebook'). Een overzicht van de plugins van Facebook en van hoe ze eruitzien, vindt u hier: http://developers.facebook.com/plugins; Informatie over het privacybeleid van Facebook vindt u hier: http://www.facebook.com/policy.php.

Plugins van Google+
Google+ wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google'). Een overzicht van de plugins van Google+ en van hoe ze eruitzien, vindt u hier: https://developers.google.com/+/plugins; Informatie over het privacybeleid voor Google+ vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

YouTube
Dit online-aanbod gebruikt het videoplatform YouTube, dat wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, VS ('YouTube'). YouTube is een platform dat de weergave van audio- en videobestanden mogelijk maakt.

Als u een desbetreffende pagina van ons aanbod opvraagt, maakt de geïntegreerde YouTube-player verbinding met YouTube, zodat het video- of audiobestand kan worden verzonden en weergegeven. Daarbij worden ook gegevens verzonden naar YouTube als verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens door YouTube.

Nadere informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube, uw rechten en de opties die u kunt kiezen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunt u vinden in de privacyverklaring van YouTube.

Externe links
Ons online-aanbod kan links bevatten naar internetpagina's van derden − aanbieders die los van ons staan. Nadat u de link hebt aangeklikt, hebben wij geen invloed meer op de verzameling, de verwerking en het gebruik van eventuele bij het aanklikken van de link aan derden verzonden persoonsgegevens (bijv. het IP-adres of de URL van de pagina waarop de link staat), omdat het gedrag van derden uit de aard der zaak buiten onze controlesfeer valt. Voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door deze derden dragen wij geen verantwoordelijkheid.

Veiligheid
Onze medewerkers en de dienstverlenende ondernemingen die handelen in opdracht van ons, zijn verplicht tot geheimhouding en tot naleving van de bepalingen van de toepasselijke privacywetgeving.

Wij nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen en om uw door ons beheerde gegevens in het bijzonder te beschermen tegen de risico's van onbedoelde en onrechtmatige vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of onbevoegde openbaarmaking resp. onbevoegde toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

Rechten van de gebruikers
Gebruik om u op uw rechten te beroepen, de gegevens in de paragraaf Contact. Zorg er daarbij voor dat wij eenduidig kunnen identificeren wie u bent.

Informatierecht:
U hebt het recht om door ons geïnformeerd te worden over de verwerking van uw gegevens. Hiervoor kunt u zich beroepen op uw recht op informatie over de persoonsgegevens die wij van u verwerken. 

Recht op rectificatie en verwijdering: 
U kunt van ons verlangen dat wij onjuiste gegevens te rectificeren en – voor zover aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan – dat wij uw gegevens aanvullen of verwijderen.

Dit geldt alleen voor gegevens die nodig zijn voor afrekenings- en boekhoudingsdoeleinden of waarop de wettelijke bewaarplicht van toepassing is. Voor zover toegang tot dergelijke gegevens niet nodig is, wordt de verwerking daarvan echter beperkt (zie hierna).

Beperking van de verwerking:
U kunt van ons – voor zover aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan – verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken. 

Bezwaar tegen gegevensverwerking:
Bovendien hebt u het recht er te allen tijde bezwaar tegen te maken dat wij uw gegevens verwerken. Wij zullen de verwerking van uw gegevens dan staken, tenzij wij – volgens de wettelijke voorschriften – kunnen aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw rechten.

Bezwaar tegen direct marketing:
U kunt bovendien te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden. Houd er rekening mee dat het om organisatorische redenen kan gebeuren dat u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens hebt ingetrokken, terwijl deze nog worden gebruikt voor een al lopende campagne.

Bezwaar tegen gegevensverwerking bij de rechtsgrond 'gerechtvaardigd belang':
Bovendien hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons, voor zover dit berust op de rechtsgrondslag 'gerechtvaardigd belang'. Wij zullen de verwerking van uw gegevens dan staken, tenzij wij – volgens de wettelijke voorschriften – kunnen aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw rechten.

Intrekken van toestemming:
Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde voor de toekomst herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot het moment waarop u uw toestemming intrekt, blijft hierdoor onverlet.

Overdraagbaarheid van gegevens:
U hebt bovendien het recht om gegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm toegezonden te krijgen resp. – voor zover technisch mogelijk – te verlangen dat de gegevens worden doorgezonden naar een derde.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit waaronder uw woonplaats (resp. uw deelstaat) ressorteert, of tot de toezichthoudende autoriteit waaronder wij ressorteren. Dit is:

Bezoekadres:

Office of the Federal Data Protection and Information Commissioner FDPIC

Feldeggweg 1
CH - 3003 Bern
Zwitserland
Tel.: +41 (0) 584624395
Fax: +41 (0) 584659996

Wijziging van de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om onze maatregelen op het gebied van de gegevensbeveiliging en -bescherming te wijzigen, voor zover dit vanwege de technische ontwikkeling nodig is. In dergelijke gevallen zullen wij ook onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Neem daarom altijd de actuele versie van onze privacyverklaring in acht.

Contact
Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons bereiken op het in de paragraaf 'Verwerkingsverantwoordelijke' vermelde adres.

Als u zich wilt beroepen op uw rechten, melding wilt maken van incidenten op het gebied van de gegevensbescherming of suggesties wilt doen of een klacht wilt indienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, adviseren wij u om contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van ons concern:

Herr
Matthias Goebel
functionaris voor gegevensbescherming
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart

DUITSLAND

of

PT.DSO@bosch.com.

Stand: 25.05.2018